Inkoopbeleid FoodValley

Inkoopbeleid

De Jeugdhulpregio FoodValley koopt de jeugdhulp in volgens de methodiek van bestuurlijk aanbesteden (relationeel contracteren). Uitgangspunten van bestuurlijk aanbesteden zijn:

  • de contractering verloopt in samenspel tussen gemeente en aanbieders;
  • dit gebeurt via een open en transparant proces;
  • alle partijen (dus ook nieuwe partijen inclusief huidige onderaannemers en PGB-gefinancierde aanbieders) kunnen meedoen;
  • doel is om overeenkomsten met partijen af te sluiten;
  • de inhoud van de overeenkomsten kan gedurende de looptijd verder worden ontwikkeld en herzien;
  • partijen hebben de ruimte om tussentijds in- of uit te stappen.

Procesovereenkomst
De procesovereenkomst vormt de kapstok voor alle andere overeenkomsten en bevat afspraken over de manier waarop de verschillende partijen met elkaar omgaan en de procedure voor het komen tot de deelovereenkomsten. In de procesovereenkomst staan geen afspraken over te leveren prestaties.

Partijen die deel willen nemen aan één van de deelovereenkomsten, zijn verplicht eerst de procesovereenkomst te tekenen. Bij ontvangst van de getekende procesovereenkomst beslist de jeugdhulpregio FoodValley of het een procesovereenkomst afsluit met de aanbieder. Belangrijk voor de jeugdhulpregio FoodValley is dat de partij die een procesovereenkomst wil afsluiten voldoet aan de geldende vakbekwaamheids- en certificeringeisen. Hier treft u de criteria aan waar aanbieders aan moeten voldoen om een proces- en de latere deelovereenkomst af te kunnen sluiten.

Partijen kunnen zich per de eerste werkdag van de maand aanmelden voor een proces- en deelovereenkomst. De Gemeente toetst daarna de aanvraag en besluit of een partij wel of niet wordt gecontracteerd. Aanmelding na de eerste werkdag van de maand worden pas de daarop volgende maand in behandeling genomen. Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen en worden pas beoordeeld wanneer ze volledig zijn.

Deelovereenkomst(en)
Wanneer met een partij een procesovereenkomst is afgesloten kan er een deelovereenkomst worden afgesloten. Let wel, het afsluiten van een procesovereenkomst geeft geen recht op een deelovereenkomst. In de deelovereenkomst(en) staan afspraken omtrent facturatie, tarieven en monitoring. Binnen de jeugdhulpregio FoodValley zijn er drie verschillende deelovereenkomsten: Ambulant, Verblijf en Veiligheid.

De deelovereenkomst Ambulant is open voor nieuwe jeugdhulpaanbieders. Omdat in deze deelovereenkomst verschillende producten staan vermeld, dient een partij die deze deelovereenkomst afgesproken te worden welke zorg ze willen leveren aan jeugdigen uit de jeugdhulpregio FoodValley. Dit wordt afgestemd door middel van de kruislijst.

De deelovereenkomst Veiligheid is alleen opengesteld voor Gecertificeerde Instellingen en Veilig Thuis organisaties. Andere partijen kunnen deze deelovereenkomst niet afsluiten.

De deelovereenkomst Verblijf:

Onlangs is besloten om deeltijdverblijf vanaf 2017 open te stellen voor alle jeugdhulpaanbieders. Voor het tarief kunt u kijken in de nieuwe deelovereenkomst Verblijf die we binnenkort publiceren op deze webpagina.

Geïnteresseerde jeugdhulpaanbieders dienen ten eerste te voldoen aan de eisen die worden gesteld aan alle jeugdhulpaanbieders. Deze eisen staan beschreven in het afwegingskader kwaliteitscriteria.

Wanneer een jeugdhulpaanbieder voldoet aan de gestelde eisen, kan deze in aanmerking komen voor een deelovereenkomst Verblijf betreffende het product deeltijdverblijf. Om de deelovereenkomst Verblijf af te sluiten en te komen tot nadere afspraken, indien noodzakelijk nodigen we nieuwe aanbieders uit voor een gesprek.

Indien u als jeugdhulpaanbieder in aanmerking wil komen voor deeltijdverblijf, kunt u dit kenbaar maken door te mailen naar info@jeugdfv.nl.

Voor de overige producten binnen verblijf blijft gelden dat nieuwe aanbieders niet kunnen toetreden.

De proces- en deelovereenkomst zijn dynamische documenten, die op voorstel van de deelnemende partijen kunnen worden gewijzigd. De wijze waarop dit dient te geschieden, is in de procesovereenkomst vastgelegd.

Ten aanzien van de proces- en deelovereenkomsten zijn de algemene voorwaarden van de gemeente Veenendaal van toepassing.

Rapporten
Hier
treft u het regionaal beleidsplan van de jeugdhulpregio FoodValley.