Nieuws

Vrijdag, 24 augustus 2018

Transformatieplan

Geachte leden van de digitale adviestafel,

Momenteel zijn we bezig met het vormen van het transformatieplan waarin de projectvoorstellen worden beschreven die in de aankomende drie jaren worden uitgevoerd. Deze projectvoorstellen moeten bijdragen aan de gewenste transformatie voor de jeugdhulp.

De projectvoorstellen worden binnenkort besproken met verschillende actoren en ook in de fysieke adviestafel van 6 september. Graag geven we u via de digitale adviestafel ook de gelegenheid om te reageren op de projectvoorstellen. Hieronder treft u de omschrijvingen van de projectvoorstellen aan. Naast de omschrijving treft u ook de beoogde projectdoelstelling aan.

De projectvoorstellen zijn:

1. We ontwikkelen ambulante ondersteuning dichtbij of in het gezin, zodat we verblijf in een instelling zoveel mogelijk voorkomen.
Projectdoelstelling: 50 jeugdigen van residentiële plek naar pleegzorg en 15 jeugdigen minder van pleegzorg naar residentieel.

2. Samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp versterken, zodat ondersteuning eerder en preventiever is, waardoor gebruik jeugdhulp (starten met GGZ) afneemt.
Projectdoelstelling: 150 jeugdigen minder per jaar die gebruikmaken van ggz, door anders en meer samen met scholen te organiseren wat voor deze jeugdigen nodig is.

3. Bij crisissituaties ondersteuning in het gezin, in plaats van kind eruit. Hierdoor afname van uithuisplaatsingen en het aantal kinderen in verblijf.
Projectdoelstelling: bij een crisistraject 50% minder kinderen naar verblijf in een instelling.

4. Ondersteuning aan kwetsbare jongeren is toekomstgerichter en effectiever.
Projectresultaat: alle jongeren met jeugdhulp hebben bij de leeftijd van 16,5 jaar een toekomstplan wat zorgt voor een betere overgang bij het behalen van de leeftijd van 18 jaar.

5.Betere toegang tot jeugdhulp door samenwerking tussen lokale teams en specialistische hulp te versterken.
Projectresultaat: duidelijkheid over de regiefunctie.

6. Alle kinderen zijn normaal en doen mee. Wat is er nodig om kinderen die nu naar speciale voorzieningen gaan, bijvoorbeeld BSO+ en dagbehandeling voor kinderen met een beperking, in staat te stellen om deel te nemen aan de algemene voorzieningen dichtbij.
Projectdoelstelling: afbouw BSO+ en dagbehandeling met 50% per jaar.

Mocht u willen regeren op de hierboven beschreven projecten en of andere ideeën hebben dan zien wij uw reactie graag uiterlijk 5 september tegemoet via info@jeugdfv.nl, onder de vermelding ‘Inbreng Transformatieplan’.

Woensdag, 28 maart 2018

Fysieke Adviestafel 12 april

Leden van de Digitale Adviestafel,

We werken nu drie jaar met elkaar samen binnen de Jeugdhulpregio FoodValley aan het bouwen van een ander jeugdstelsel. De transformatie vraagt volop onze aandacht. Op 12 april staat er een Fysieke Adviestafel gepland. Dit is een goed moment om enkele belangrijke ontwikkelingen die we zien met elkaar te bespreken. Tijdens deze Fysieke Adviestafel gaan we in verschillende groepen in op drie gespreksthema’s. Hier treft u het gehele programma aan.

De Fysieke Adviestafel wordt bijgewoond door de leden van de Fysieke Adviestafel. De leden van de Fysieke Adviestafel representeren het gehele inkoopnetwerk. Als onderdeel van de Digitale Adviestafel heeft u geen zitting in de Fysieke Adviestafel, via de website kunt u de stukken lezen en via de mail kunt u reageren.

Voor de gesprekken van de Fysieke Adviestafel van 12 april hebben we 15 plekken beschikbaar voor leden van de Digitale Adviestafel. Mocht u als lid van de Digitale Adviestafel 12 april willen deelnemen dan zien wij een aanmelding tegemoet via info@jeugdfv.nl. Met betrekking tot de 15 plekken geldt vol=vol. Tot slot willen we benadrukken dat het niet mogelijk is om zonder aanmelding deel te nemen aan de Fysieke Adviestafel.

Update, 9 april 2018: de 15 beschikbare plekken voor de leden van de Digitale Adviestafel zijn gevuld. U kunt zich niet meer aanmelden. We willen benadrukken dat deelname aan de Fysieke Adviestafel van 12 april zonder aanmelding niet mogelijk is.

Vrijdag, 24 november 2017

Gewijzigde proces- en deelovereenkomst

Onlangs zijn de laatste wijzigingen voor de deelovereenkomsten door de bestuurders van de Jeugdhulpregio FoodValley bekrachtigd. Alle doorgevoerde wijzigingen zijn ter advisering in de Fysieke Adviestafel geagendeerd, zie voor de betreffende stukken https://jeugdfv.nl/aanbieders/fysieke-en-digitale-adviestafel/.

De proces- en deelovereenkomst die van kracht gaan vanaf 1-1-2018 zijn gepubliceerd op de website, zie https://jeugdfv.nl/aanbieders/inkoopdocumenten-interactie-2/.

Gezien de aard van de wijzigingen is het vereist de gewijzigde stukken opnieuw te ondertekenen. In week 47 (20 t/m 24 november) worden de stukken per mail verzonden naar de reeds gecontracteerde partijen. Mocht u na week 47 geen stukken hebben ontvangen dan kunt u dit melden via info@jeugdfv.nl.

Vrijdag, 6 oktober 2017

Besluit bestuurders tarieven Jeugd GGZ

In de Fysieke Adviestafel van 31 augustus 2017 is het voorstel tarieven Jeugd GGZ geagendeerd. Het voorstel is aangemerkt als een uitgewerkt voorstel en de Fysieke Adviestafel heeft geadviseerd ter bevordering van besluitvorming door de bestuurders van de Jeugdhulpregio FoodValley.

In het Bestuurlijk Overleg van 21 september 2017 hebben de bestuurders op basis van het advies van de Fysieke Adviestafel ingestemd met het uitgewerkte voorstel tarieven Jeugd GGZ. De tarieven zullen vanaf 1 januari 2018 van kracht zijn. De gewijzigde overeenkomsten worden binnenkort op de website geplaatst. Het proces van ondertekenen hiervan wordt later bekend gemaakt.

Donderdag, 20 juli 2017

Jeugdhulp in regio FoodValley slaagt erin administratieve lasten terug te dringen

De Jeugdhulpregio FoodValley (gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal) is er in geslaagd om samen met de zorgaanbieders de administratieve lasten terug te dringen in de Jeugdhulp. In een landelijk onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) krijgt de regio een A-status: de regio past 95% van de standaarden toe. Daarmee zit de regio in de categorie die succesvol werk maakt van het terugdringen van de administratieve lasten. Leon Meijer, wethouder jeugdhulp gemeente Ede en regiovoorzitter van FoodValley, is content met de beoordeling door de VNG: “Een goed voorbeeld van een succesvolle samenwerking van gemeenten in onze regio. Minder administratieve lasten betekent meer tijd en budget bij aanbieders en wijkteams voor passende hulp aan jongeren. Samen met zorgaanbieders zetten we deze lijn door in onze regio.”

Standaardwerkwijzen

Sinds de Jeugdhulp naar de gemeenten is overgeheveld per 1-1-2015 zijn landelijk de administratieve lasten bij zowel gemeenten als zorgaanbieders gestegen. Om dit te keren, heeft de VNG medio 2016 standaardwerkwijzen opgesteld. Door het toepassen hiervan is het mogelijk om de toename in de administratieve lasten terug te dringen. Een deel van de werkwijzen heeft betrekking op de contractvoorwaarden, een ander deel op de declaraties en betalingen van geleverde zorg. Belangrijk aspect van de verbetering is dat deze is gerealiseerd in samenwerking met de zorgaanbieders. Hierdoor kan er meer aandacht uitgaan naar de inhoudelijke verbetering van de jeugdhulp.

Landelijk onderzoek

Het Programma i-Sociaal Domein heeft in beeld gebracht in hoeverre gemeenten de standaarden en voorzieningen consistent toepassen. Het programma is een gezamenlijk initiatief van gemeenten en zorgaanbieders, om de administratieve lasten in de Jeugdwet en de Wmo te verminderen. Het onderzoek is hier te vinden.

Donderdag, 6 april 2017

Aanmelden voor werkgroepen na aanleiding van de Fysieke Adviestafel

Beste aanbieders,

Tijdens de fysieke adviestafel van 23 maart jl. zijn er een aantal werkgroepen opgericht, het verslag en stukken van de fysieke adviestafel treft u hier aan. Ook aanbieders die niet lid zijn van de Fysieke Adviestafel kunnen deelnemen aan de werkgroep, tenzij de werkgroep reeds voldoende gevuld is.

Hieronder treft u een korte beschrijving aan van de werkgroepen. Vragen, opmerkingen of aanmeldingen kunt u versturen naar info@jeugdfv.nl.

– Werkgroep ten aanzien van het wijzigen van de proces- en deelovereenkomst

Dit is een werkgroep waarin de Jeugdhulpregio FoodValley gezamenlijk met de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders en/of Gecertificeerde instellingen, voorstellen voor de gewijzigde proces – en deelovereenkomst verder uitwerken. Voor deze werkgroep wordt voornamelijk gedacht aan input van mensen met een juridische achtergrond.

– Werkgroep ten aanzien van Jeugd-GGZ en het afschaffen van de DBCstructuur

Tot eind 2017 wordt er binnen de specialistische GGZ gewerkt met de DBC-systematiek. Vanaf 2018 zal dit gaan veranderen. Binnen deze werkgroep wordt gezamenlijk bekeken naar een andere bekostigingswijze.

– Werkgroep betreffende GezinshuisPlus

Binnen deze werkgroep wordt bekeken of GezinshuisPlus een nieuw product is. Daarnaast wordt bekeken naar eventuele toelatingscriteria en zal er een kostprijsonderzoek worden gedaan om tot een tarief te komen.

– Werkgroep ten aanzien van logeeropvang

Vorig jaar is besloten deeltijdverblijf open te zetten voor nieuwe aanbieders. Momenteel is er een beschrijving opgenomen in de deelovereenkomst Verblijf. Nu dient het logeren beter te worden gespecificeerd en dient er een kostprijsonderzoek te worden verricht om te komen tot nieuwe tarieven. Binnen deze werkgroep wordt gewerkt met jeugdhulpaanbieders die deeltijdpleegzorg binnen hun aanbod hebben.

– Werkgroep kostprijsonderzoek Verblijf

In 2016 is er een kostprijsonderzoek gedaan en is er besloten om met zes verschillende categorieën te komen. Na deze kostprijsanalyse is het nu het moment om het product te specificeren en om te verkennen welke zorgvragen horen bij het aanbod.

woensdag, 29 maart 2017

Integrale aanpak ‘Van 18 min naar 18 plus’ 

De overgang van 18- naar 18+ verloopt momenteel nog niet altijd even soepel voor jeugdigen. Ze kunnen vanaf hun 18e jaar te maken krijgen met verschillende wettelijke kaders, die niet altijd goed op elkaar aansluiten. Hierdoor kunnen hun problemen verergeren terwijl eerder anticiperen en samenwerken dit had kunnen voorkomen.

Als gemeenten binnen FoodValley hebben we eind 2016 besloten om een in de regio Groningen ontwikkelde integrale aanpak te gaan implementeren.

Meer informatie over deze integrale aanpak ‘Van 18 min naar 18 plus’ van Menzis, gemeenten en aanbieders is hier te vinden.

Met vriendelijke groet,

Jan-Peter Stolte

 

donderdag, 3 november 2016

Welkom op de nieuwe website!

Beste aanbieder en/of professional,

Welkom op deze nieuwe website van jeugdhulpregio FoodValley! We blijven hem aanpassen om hem aan alle wensen te laten voldoen. Feedback horen we dan ook graag!

Om toegang te krijgen tot alle pagina’s met de daarbij horende documenten/downloads moet u inloggegevens aanvragen. Om deze inloggegevens te krijgen, kunt u klikken op: inloggegevens aanvragen. Hier vult u uw gegevens in en dan ontvangt u via de email een gebruikersnaam en wachtwoord. Voor de aanbieders geldt dat er niet meer dan drie personen toegang krijgen tot het gesloten gedeelte.

Als u verder nog vragen of opmerkingen heeft over de nieuwe website, horen we deze graag via info@jeugdfv.nl

maandag, 18 juli 2016

Zorgtafel ‘Wicked problems’

In de ontwikkelagenda met zorgaanbieders is afgesproken dat de regio inzet op een Zorgtafel waarin ‘wicked problems’ (lastige casuïstiek) kunnen worden besproken. Indien er een casus is waarvoor in bilateraal overleg en met inzet van de huidige overlegstructuren en bespreekvormen geen oplossing kan worden gevonden, dan kan deze casus worden ingebracht voor de Zorgtafel.

Op basis van de casus en de inbrengende partij worden díe samenwerkingspartners uitgenodigd voor de Zorgtafel, die gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen. Hiervoor vult de inbrengende partij een format in voor bespreking. De Zorgtafel in de regio FoodValley is daarmee geen structureel, periodiek (casuïstiek)overleg met aanbieders, maar kan worden ingezet als ‘last resort’ voor trajecten die vastlopen. De verwachting is dat het gaat om ongeveer acht cliënten per jaar. Als er een casus is voor bespreking op de Zorgtafel van regio FoodValley, neem dan contact op via a.essousi@barneveld.nl. Het aanmeldformulier voor de zorgtafel vindt u hier.

dinsdag, 5 april 2016

Nieuwe beschikkingscodes ambulant specialistisch J&O

Beste aanbieders,

De nieuwe deelovereenkomst Ambulant is per 1 april 2016 ingegaan. Dit betekent dat vanaf 1 april de nieuwe beschikkingscodes voor Jeugdhulp ambulant specialistisch (J&O) gebruikt moeten gaan worden. Deze verandering heeft gevolgen voor alle lopende beschikkingen voor ambulante J&O hulp. Voor ambulante Jeugdhulp LVB en GGZ verandert er niets. Vanuit het Knooppunt zal met die aanbieders die het betreft contact opgenomen worden om de aanpassing van deze beschikkingen te regelen.

dinsdag, 12 januari 2016

Afschaffing ouderbijdrage per 1 januari 2016

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) schaft de ouderbijdrage in de jeugdhulp af per 1 januari 2016. De ouderbijdrage bestaat al jaren en is overgenomen in de Jeugdwet die sinds 1 januari 2015 van kracht is. De bijdrage was bedoeld om ouders te laten meebetalen aan de verblijfskosten van kinderen die niet thuis verblijven omdat ze een vorm van jeugdhulp krijgen. Omdat die verblijfskosten in die situaties thuis niet gemaakt hoeven te worden. Onderzoek wijst uit dat dit zogenaamde besparingsmotief in veel situaties niet opgaat. Bovendien blijkt de regeling als drempel te worden ervaren en brengt het innen van de ouderbijdrage door gemeenten veel administratieve kosten met zich mee.

Voor afschaffing van de ouderbijdrage is een wetswijziging vereist. Daarvoor zal staatssecretaris Van Rijn zo spoedig mogelijk met een wetsvoorstel komen, waarin de ouderbijdrage – met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 – wordt geschrapt uit de Jeugdwet. Van Rijn gaat gemeenten compenseren voor de circa 26 miljoen euro die hiermee gemoeid is en de Jeugdwet aanpassen.