Zorgtafel ‘Wicked Problems’

Zorgtafel ‘wicked problems’

In de ontwikkelagenda met zorgaanbieders is afgesproken dat de regio inzet op een Zorgtafel waarin ‘wicked problems’ (lastige casuïstiek) kunnen worden besproken. Indien er een casus is waarvoor in bilateraal overleg en met inzet van de huidige overlegstructuren en bespreekvormen geen oplossing kan worden gevonden, dan kan deze casus worden ingebracht voor de Zorgtafel.

Op basis van de casus en de inbrengende partij worden díe samenwerkingspartners uitgenodigd voor de Zorgtafel, die gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen. Hiervoor vult de inbrengende partij een format in voor bespreking. De Zorgtafel in de regio FoodValley is daarmee geen structureel, periodiek (casuïstiek)overleg met aanbieders, maar kan worden ingezet als ‘last resort’ voor trajecten die vastlopen. De verwachting is dat het gaat om ongeveer acht cliënten per jaar. Als er een casus is voor bespreking op de Zorgtafel van regio FoodValley, neem dan contact op via a.essousi@barneveld.nl.

Aanmeldformulier voor de Zorgtafel